دقت در ثبت جنسیت و کد ملی مسافر

باتوجه به بخشنامه ایرلاین ها جهت عدم پذیرش مسافرینی که جنسیت آنها نادرست ثبت شده است  و همچنین عدم ویرایش مورد یاد شده خواهشمند است نهایت دقت خود را بفرمایید تا در این زمینه مشکل و خسارتی برای کاربران عزیز پیش نیاید .